Choose another country or region to see content specific to your location.

Lakierowanie zabezpieczające

Lepsze zabezpieczanie dla poprawy jakości PCB

 • Certyfikaty UL, MIL i IPC-CC-830
 • Pokrycia usuwalne i odporne na rozpuszczalniki
 • Materiały akrylowe, silikonowe, poliuretanowe i hybrydowe
 • Dostępne warianty wodne i UV
 • Znaczniki UV dla ułatwienia kontroli
 • Rozcieńczalniki i produkty maskujące

Lakierowanie zabezpieczające stosuje się w celu ochrony płytek elektronicznych i odnośnych urządzeń przed wpływem czynników środowiskowych. Zwykle stosuje się warstwy 25-75µm, które dopasowują się do konturów płytki i zabezpieczając ją przedłużają jej żywotność.

Więcej > Wybór produktów > Katalogi produktów >

Lakierowanie zabezpieczające ma duże znaczenie zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym, militarnym, lotniczym, stoczniowym, oświetleniowym i przy zastosowaniach energii odnawialnych. Z powodu szybkiego rozwoju przemysłu elektronicznego, lakierowanie zabezpieczające odgrywa także dużą rolę w elektronice telefonów komórkowych i urządzeń gospodarstwa domowego.

Lakierowanie zabezpieczające stosuje się w celu ochrony płytek elektronicznych przed wpływem wilgoci, mgły solnej, chemikaliów i ekstremalnych temperatur aby zapobiec rozwojowi pleśni i awariom elektryczny. Takie zabezpieczanie pozwala na stosowanie wyższych mocy i bliższe usytuowanie ścieżek umożliwiającej miniaturyzację.

Firma "Electrolube" znajduje się wśród światowej elity ekspertów tworzących i stosujących lakierowanie zabezpieczające, spełniające wymogi międzynarodowych certyfikatów (włącznie z europejskimi i amerykańskimi specyfikacjami militarnymi). Zakres obecnie dostepnych produktów obejmuje wyroby akrylowe, silikonowe, poliuretanowe, hybrydowe i wszelkie warianty przyjazne środowiskowo.

Oferta "Electrolube" obejmuje lakiery bezbarwne i pigmentowane oraz szereg produktów pomocniczych stosowanych przy lakierowaniu jak rozcieńczalniki i rozpuszczalniki, maski zdzieralne i materiały wypełniające.

More Information

Normy dotyczące lakierów zabezpieczających

Normy dotyczące lakierów zabezpieczających stanowią serię specyfikacji i badań, które powłoka musi przejść w celu uznania jej za przydatną do użytku w niektórych otoczeniach, takich jak przy zastosowaniach wojskowych lub motoryzacyjnych.

Większość lakierów zabezpieczających jest kwalifikowana wg normy MIL-I-46058C lub musi spełniać wymagania blisko powiązanej z nią specyfikacji IPC-CC-830B. Dodatkowo mogą one być atestowane przez Underwriters Laboratories jako powłoki stałe — w takim przypadku ich palność jest oceniania wg dokumentu UL94V0 lub jako powłoki konforemne, których właściwości elektryczne są oceniane zgodnie z dokumentem UL746E.

Wszystkie te badania wymagają pokrycia płaskich płytek danym lakierem i poddania ich działaniu różnych temperatur i wilgotności w celu oceny właściwości materiału. Chociaż badania te są całkowicie akceptowalne do oceny potencjalnych parametrów materiału, faktyczna zdolność ochrony zapewniana przez powłokę w końcowym otoczeniu roboczym stanowi największy problem dla użytkownika. Pozostała część niniejszego artykułu zostanie poświęcona omówieniu problemów związanych z parametrami końcowymi w otoczeniach potencjalnie wywołujących korozję.

MIL-I-46058C

Military Insulating Compound (wojskowy związek izolujący) – jest to powszechna norma stosowana w branży dla materiałów lakierów zabezpieczających. Chociaż nie obowiązywała ona dla nowych projektów od roku 1998, jest to norma nadal często wymagana przez kontrahentów wojskowych. Główną zaletą normy MIL-I-46058C jest fakt, że wymaga ona wykonania niezależnych badań przez laboratorium posiadające akredytację MIL (mimo, że co najmniej jeden producent lakierów zabezpieczających jest akredytowanym laboratorium badawczym, czyli niecałkowicie niezależnym!), a branża wojskowa prowadzi listę produktów kwalifikowanych (Qualified Product List – QPL) opracowaną na podstawie raportów z badań niezależnych zakończonych powodzeniem.

Lakier zabezpieczający Electrolube:
HPA

Def Stan 59/47

Norma Brytyjskiego Ministerstwa Obrony – podobna do normy MIL-I-46058C, stosowana przez wojsko brytyjskie do powłok wykorzystywanych w zaawansowanych zastosowaniach elektronicznych.

Produkty Electrolube:
DCA

IEC 61086

International Electrotechnical Commission (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) Chociaż w zakresie wymagań jest ona podobna do normy MIL-I-46058C, jest ona oparta o autocertyfikację przez dostawcę. Oczywiście można wykorzystywać niezależne laboratoria badawcze, ale IEC nie prowadzi QPL.

Produkty Electrolube:
FSC

IPC-CC-830B

Norma IPC-CC-830B jest blisko powiązana z normą MIL-I-46058C i została wprowadzona jako alternatywa dla specyfikacji MIL, kiedy ta ostatnia została uznana za nieobowiązującą. CC-830 to specyfikacja aktywna, która jest stale aktualizowana. Kolejny raz wykorzystanie niezależnego laboratorium badawczego nie jest wymagane i w ramach tej specyfikacji nie jest prowadzona QPL. Materiały zakwalifikowane wg normy MIL-I-46058C są automatycznie uznawane za spełniające wymagania normy IPC-CC-830B.

Produkty Electrolube:
AFA UVCL HPA FSC FSCP WBP WBPS APL

UL94V0

Dokument UL94 dotyczy palności lub właściwości samogasnących lakierów zabezpieczających na podłożu FR4. V-0 jest najwyższą możliwą do osiągnięcia klasyfikacją, natomiast inne kategorie, takie jak V-1 i V-2 oznaczają materiały palące się przez dłuższy czas.

Produkty Electrolube:
AFA UVCL FSC

UL746E

Dokument UL746E zawiera szereg ocen awarii dielektrycznych i stanowi dodatek do badania palności wg UL94. Jego celem jest określanie produktów, które mogą być bezpiecznie stosowane w wyrobach, które muszą spełniać standardy bezpieczeństwa UL. Poprzez udokumentowanie zastosowania w budowie materiałów uznanych przez UL producenci mogą uniknąć wymogu badania ich urządzeń pod kątem zgodności z odpowiednimi standardami UL.

Produkty Electrolube:
AFA UVCL DCA

Normy środowiskowe

W firmie Electrolube wierzymy, że każdy odpowiada indywidualnie i poprzez prowadzoną działalność za świat, w którym wszyscy żyjemy. Nasz zespół badawczo-rozwojowy zawsze poszukuje sposobów na ograniczenie naszego oddziaływania na środowisko. W wyniku tych badań powstało wiele przełomowych produktów.

Polityka:- Environmental Policy

Lotne związki organiczne – konieczność zmian

 • Lotne rozpuszczalniki stosowane w lakierach zabezpieczających są sklasyfikowane jako lotne związki organiczne.
 • Lotne związki organiczne przyczyniają się do osłabiania powłoki ozonowej.
 • Zanieczyszczenia takie mogą mieć katastrofalne skutki dla środowiska, powodując szkody w lasach i roślinności.
 • Ponadto niektóre materiały sklasyfikowane jako lotne związki organiczne mogą działać drażniąco i przy dłuższym narażeniu powodować różne problemy zdrowotne.

Definicje lotnych związków organicznych

EPA

„Lotne związki organiczne oznaczają wszelkie związki węgla, z wyjątkiem tlenku węgla, dwutlenku węgla, kwasu węglowego, węglików lub węglanów metali i węglanu amonu, które uczestniczą w reakcjach fotochemicznych w atmosferze.”

Dyrektywa WE w sprawie emisji rozpuszczalników

„Wszelkie związki organiczne o temperaturze wrzenia mniejszej lub równej 250°C w standardowym ciśnieniu 101,3 kPa.”

Wcześniej dyrektywa stosowała określenia „Wszelkie związki organiczne, których ciśnienie pary w 20°C wynosi 0,01 kPa lub więcej lub posiadające odpowiednią lotność w określonych warunkach użytkowania.

Jak podano na stronie internetowej Komisji Europejskiej, można stosować dowolną metodę:

Podejście „temperatury wrzenia” zostało zastosowane dla dyrektywy 2004/42/WE, ponieważ podczas negocjacji Kraje Członkowskie skłaniały się bardziej ku tej definicji lotnych związków organicznych, niż ku podejściu „ciśnienia pary”, określonemu w dyrektywie 1999/13/WE. Głównym powodem takiego podejścia jest fakt, że określenie temperatury wrzenia jest łatwiejsze (i przypuszczalnie dostępnych jest więcej danych), niż określenie ciśnienia pary tej samej substancji w temperaturze pokojowej. Niemniej jednak wyniki tych obu podejść dla dowolnej substancji są, według wiedzy Komisji Europejskiej, identyczne w większości przypadków.

Alternatywy o niskiej zawartości lotnych związków organicznych

Produkty, takie jak lakiery wodne Electrolube, pomagają w utrzymaniu lotnych związków organicznych na absolutnie minimalnym poziomie bez negatywnego wpływu na parametry.

 • WBP – wykorzystując technologię hybrydową, powłoka WBP posiada charakterystyki lakieru poliuretanowego, wykazując doskonałą elastyczność i odporność na rozpuszczalniki. Lakier WBP jest stosowany przy nakładaniu zanurzeniowym.
 • WBPs – jest oparty na tych samych substancjach chemicznych, co lakier WBP, ale jest specjalnie przeznaczony do nakładania natryskowego.

Electrolube stale rozwija bardziej ekologiczne technologie, pomagające w minimalizacji emisji rozpuszczalników oraz ich oddziaływania na środowisko.

REACH

Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów– system REACH

Pełna informacja

Przepisy RoHS

Pełna informacja

Aby uzyskać dalsze informacje lub porady, prosimy o telefon.